https://psykologinenensiapu.fi/
 
 Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Marenan Koulutuspalvelut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Marenan Koulutuspalvelut Y-tunnus 3120995-8 

psykologinenensiapu@gmail.com


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marena Meira Mattila, yrittäjä

psykologinenensiapu@gmail.com


3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • asiakassuhde, yhteydenpito asiakkaisiin
  • sopimus, jossa rekisteröity (esim. yritys) on osapuolena
  • Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot.

Kirjanpitolain (1336/1997) kuten muutettu lailla (1620/2015) 2 luvun 10 §:n mukaisesti kirjanpitoaineiston säilytysaika on 10 vuotta ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto (sähköpostit, sosiaalisen median kirjeenvaihto) on säilytettävä vähintään kuusi vuotta (10 § 2 mom.) sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336#L2P10


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinä toimii pääsääntöisesti Marenan Koulutuspalvelujen sähköpostiosoite: psykologinenensiapu@gmail.com

Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) 17 luvun 136 § 3 ja 4 mom. kuten muutettu lailla (1266/2018) on huomioitu sähköpostin automaattisessa allekirjoituksessa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityisen tarkkaa huolellisuutta ja luottamuksellisuutta ja sähköpostiin on pääsyoikeus ainoastaan yrittäjä Marena Meira Mattilalla. Tietoturvasta vastaa McAfee tietoturvapalvelut.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917#O6L17P136


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Koulutuksia ei striimata tai tallenneta.


11. Kuluttajansuojalain  (38/1978) kuten muutettu lailla (1699/2015)  2 luvun 8 b §:n mukaisesti riidanratkaisuelin.

Elinkeinonharjoittaja jolla on verkkosivusto, hänen on pidettävä sivustolla kuluttajien saatavissa helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi tieto vähintään yhdestä sellaisesta riidanratkaisuelimestä, joka on ilmoitettu kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/11/EU 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan komissiolle ja joka on toimivaltainen käsittelemään elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä riita-asioita. Sivustolla on pidettävä saatavilla myös riidanratkaisuelimen verkkosivuston osoite.  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#L2P8


Marenan Koulutuspalvelujen riidanratkaisunelimen yhteystiedot

Helsingin käräjäoikeus

https://oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html


Päivitetty

11.5.2024